top of page
< Back

Uludağ'ı yapılaşmaya açacak imar planları iptal edildi

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, korunan alanı ve orman alanlarını yapılaşmaya açan, mevcut yoğunluğu artırarak yapılaşma baskısını genişleten Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarını iptal ettiğini açıkladı. Mahkemenin iptal gerekçesinde, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırılık gösterdiği ve hukuka uygun tesis edilmediği belirtildi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarını’nın 3.İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildiğini açıkladı.
Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Uludağ’ın bölgede bulunan orman alanları, alpin dağ çayırları, su kaynakları, endemik türler ve canlı yaşamının korunması amacıyla 1961 yılında Milli Park ilan edildiği belirtilerek taşıdığı önem itibariyle uzun vadeli kalkınma planı yapılan ilk milli park olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları ile bölgede, üst ölçekli planlarda tahsisi yapılmayan alanların turizm alanı olarak belirlendiği, yapılaşmanın artacağı, büyük yer altı inşaat faaliyetlerinin öngörüldüğü ifade edildi.

MİMARLAR ODASI DAVA AÇTI
Bireysel ve belirli kullanımları öncelik alan, korunan alanı ve orman alanlarını yapılaşmaya açan, mevcut yoğunluğu artırarak yapılaşma baskısını genişleten, gerek uluslararası sözleşmelere gerekse koruma mevzuatına aykırı İmar Planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Mimarlar Odası tarafından dava açıldığı kaydedilen açıklamada şunlara yer verildi:
“T.C. Bursa 3.İdare Mahkemesi 2023/881 sayılı kararıyla; üst ölçekli plan ilke ve hedefleriyle çeliştiği, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırılık gösterdiği ve hukuka uygun tesis edilmediği gerekçeleriyle Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarını iptal etmiştir.
ORMANLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK
Alınan yargı kararının gerekçesinde; orman alanları üzerindeki baskının arttığı ve bu alanların milli park alanındaki yapılaşma ve plan değişiklikleri ile tahrip edilmekte olduğu, dava konusu alan ve yakın çevresinde yakın dönemde yeni bina yapımları ile orman alanlarının ve orman toprağı özelliği taşıyan alanların olumsuz etkilendiği belirtilmiştir.
İNSAN YOĞUNLUĞU OLUMSUZ ETKİLER DOĞURACAK
Yeni yapılaşma çalışmalarıyla alanda artacak insan yoğunluğunun olumsuz etkiler doğuracağı uyarısı yapılmış; plan raporlarının çevresel etkilerin önlenmesi konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bölgedeki su kaynaklarının koruma-kullanma dengesinin sağlanmasına yönelik hükümlerin eksik ele alındığı, planın uygulanmasına yönelik denetim ilkelerinin belirlenmediği ve alan özelinde koruma kullanma dengesinin oluşturulmadığı belirtilmiştir.
KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI
Bursa 3.İdare Mahkemesi kararında; Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının üstün kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.
Mimarlar Odası olarak; Uludağ Milli Parkı ve orman alanlarının korunması amacıyla, koruma güvencelerini ortadan kaldırarak bu alanları yapılaşmaya açan tüm düzenleme ve uygulamalara karşı verdiğimiz mücadeleye devam edeceğimizi değerli kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz.”

Uludağ'ı yapılaşmaya açacak imar planları iptal edildi

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, korunan alanı ve orman alanlarını yapılaşmaya açan, mevcut yoğunluğu...

bottom of page