top of page
  • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

1 Mayıs mesajları...


Yarın 1 Mayıs. İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Meydanlarda ve çeşitli mekânlarda kutlanacak olan bu önemli gün için sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte siyasetçiler de mesajlar yayımladı..

BRT Yayın Grubu'na şu ana değin ulaşan mesajları sunuyoruz:


TMMOB MİMARLAR ODASI: 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ 1 Mayıs tüm dünyada; insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak, eşitliğe dayalı, örgütlenme ve çalışma haklarına dair hiçbir ayrım, kısıtlama ve mahrumiyetin yaşanmadığı, adil ve elverişli çalışma koşullarına erişim için baskı ve haksızlıklara karşı mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Çalışma hayatının, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ve köleleştirme süreçleriyle şekillendiği ülkemizde ise 1 Mayıs; temel insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı baskılara karşı mücadele ile özdeşleşmiştir. Ekonomik, sosyal ve siyasal krizin etkileri ile giderek ağırlaşan ve güvenceden uzaklaşan çalışma koşullarında işsizlik, kayıt dışı istihdam ve sömürü giderek artmaktadır. İnşaat, madencilik ve tarım gibi emek-yoğun sektörlerde; kamu denetimini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan azami rant hırsı, üretim baskısı ve denetimsizlik nedeniyle iş cinayeti sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en ağır iş cinayetleri olan Soma, Mecidiyeköy ve Ermenek felaketlerine sebep olan koşulların devam etmesine karşın; hizmet alımı, taşeronlaşma, üretim zorlaması, bilim ve teknolojiye aykırı işletme yöntemleri ve denetim yetersizliği sürdürülmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid 19 salgın koşullarında dahi iktidar; sermayeye yönelik kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe sokmuş, çalışanları güvencesiz ortamlarda çalışmaya zorlayarak üretimin ve ticaretin devamlılığını esas almıştır. Sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmasına, çalışan, işsiz ve yoksul yurttaşların salgından korunmalarına yönelik önlem alınmamış; işten çıkarmaların yasaklandığı iddiasıyla çalışanların iş güvencelerini ve kıdem tazminatlarını ortadan kaldırarak yoksulluğa mahkûm eden, işverenleri ise yükümlülüklerinden kurtaran yasal düzenlemelerle kriz koşulları fırsata dönüştürülmüştür. Son yirmi yıl içinde benimsenen finans ve sermaye odaklı yapılanma ve politikalar; emek sömürüsüne ve insanlık onuruna yakışmayan çalışma koşullarına yol açmış, çalışma barışı yok olmuştur. Emekçilerin tüm özlük haklarını ve çalışma koşullarını güvence altına alması gereken hukuki ve kamusal denetim özel sektöre devredilmiş; örgütlenme ve grev hakları kısıtlanmış; taşeron işçi istihdamı kalıcı hale getirilmiş; kıdem, ihbar tazminatı ve iş güvencesi ortadan kaldırılmış; işçilerin kiralanmasının, yoksullaşmasının, işverenlerin iş cinayetlerinin sorumluluğundan kurtarılmalarının önü açılmıştır. Nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerine erişim engellenirken; niteliksiz, yetersiz ve eşit olmayan mesleki hizmet yasallaştırılmış, mesleki hak ve yetkiler kısıtlanmıştır. Mimarlar Odası olarak; emekçileri güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve ayrımcılığa terk eden sermaye odaklı politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir gelecek dileğiyle 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. TMMOB MİMARLAR ODASI


ADD Samsun Şubesi:
İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI 1 MAYIS KUTLU OLSUN!


1886 yılının 1 Mayıs günü, Şikagolu işçilerin 8 saatlik iş günü için greve gitmesiyle başlayan ve 4’ü işçi, 7’si polis 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan Haymarket Olayı kurbanları anısına 136 yıldır 1 Mayıs bütün dünyada İŞÇİ BAYRAMI olarak kutlanmaktadır.

100 yıllık tarihine rağmen İşçi Bayramı Türkiye’de, tıpkı işçi hakları gibi iniş çıkışlarla, büyük güçlükler ve acılarla yaşanmıştır. 1 Mayıs 1977 kitlesel katliamı dışında, değişik yıllarda da pek çok kurban verilmiştir.

Bu yıl da ülkemiz emekçileri; birlik içinde, Türk bayraklarının dalgalandığı alanlarda, taleplerini belirten pankartları ve güçlü sloganlarıyla İşçi Bayramı’nı kutlayacaklar. Yoksulluk ücretine, sendikasızlaşmaya, baskılara, sağlıksız, güvensiz ve güvencesiz iş koşullarına karşın ekmek peşinde koşan milyonlar alanlarda olacak.

Cumhuriyetin kurduğu üretim tesislerini kapatarak, satarak yok eden siyasi iktidarların, üretimi terk edip, gümrük duvarlarını da sıfırlamasından sonra, eğitim aldığı halde iş bulamayan umutsuz gençlerimiz iş isteyecekler. İstatistik oyunları ile gizlense bile işsiz sayısının tarihin en yüksek düzeyine ulaştığını haykıracaklar.

İşçilerimiz; sigortasız, sendikasız, iş saati belirsiz, sayıları milyonları bulan sığınmacı yabancıların ücret rekabetine karşı açlık sınırı altında bir ücretle çalışmak zorunda kaldıklarını bir kez daha seslendirecekler. Gerçek sendikalar; yeni sendikalar yasası ile yok olma durumuna geldiklerini vurgulayacak, ancak sendikalı işçi sayısının gerilediği noktayı utandıklarından dile getiremeyecekler.

Çalışanlarımız; on yıllardır tehdit altında olan tek gelecek güvenceleri kıdem tazminatlarını koruma kararlılıklarını bir kez daha hatırlatacaklar.

Sayısız engelleri aşarak memur sendikalarında örgütlenmeyi başaran memurlarımız; devlet memuru güvencelerini kaybetmemek ve grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını almak için güçlerini birleştireceklerini, performans, not verme ve benzeri yöntemlere boyun eğmeyeceklerini duyuracaklar.

Giderek yükselen vahşi sömürü yöntemi taşeronlaşmaya ve kiralık işçilik gibi kölelik koşullarına karşı bu yıl alanlarda daha güçlü sesler yükselecek.

Yeni özelleştirme girişimlerine, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin yabancılara ya da yandaşlara yok pahasına satılması ile somutlanan neoliberal sömürü gerçeğine bir kez daha dikkat çekilecek.

Atatürk’ün “Milletin Efendisidir” dediği köylülerimizin; destekten yoksun kaldıkları için üretimden kopup köylerini tek etmeleriyle kent varoşlarında işsizler ordusuna katılarak oluşturdukları milyonlar, işçi ücretlerinin baskılanmasına yol açtıklarının bilincine varacak, geniş emekçi yığınlarla kucaklaşacak.

Emekliler; yoksulluk içinde ve ticarileşen sağlık sistemi dişlileri arasında nasıl ezildiklerini, uzun ve çileli emek yıllarının sonunda huzur ve güven içinde yaşamayı umut ederken yaşama tutunabilmek için, yine -ve bulabilirlerse yeni bir işte- çalışmak zorunda kalmalarının kahredici haksızlığını bir kez daha söyleyecekler.

Kadınlarımız; insan olarak eşit ve özgür yurttaşlar olmak istediklerini, şiddete uğramak, sokak ortasında, rezidans balkonları dibinde katledilmek istemediklerini haykıracak, evlatlarının izbe yuvalarda cinsel istismara uğramadıkları insanca bir yaşam isteyecekler.

Öğrencilerimiz; parasız, laik ve bilimsel eğitim görmek, özerk üniversitelerde okumak, tarikat, cemaat baskısından uzak, her türlü gereksinimlerinin karşılandığı çağdaş yurtlarda barınmak istemlerini yineleyecekler.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ olarak, vatansever halkımızla birlikte; yaşanan sıkıntıların kaynağının emperyalist sömürü düzeninin dayattığı yabancı reçeteli planlar olduğu bilinci ile ulusal bağımsızlığımızın simgesi şanlı bayrağımızın dalgalandığı 1 Mayıs alanlarını dolduran emekçilerimizin yanında olacağız.

BİR GÜN MUTLAKA, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde olduğu gibi emperyalizmin zincirlerini yeniden kıracağız.

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE!

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN!

ADD Samsun Şubesi

Dr. Işık ÖZKEFELİBAYRAKTUTAN 1 MAYIS MESAJI YAYINLADI

CHP YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.ANKARA-CHP YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayraktutan mesajında “ ‘Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen' sloganıyla emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağımız aydınlık yarınların yakın olduğuna duyduğumuz inançla 1 Mayıs’ı coşkuyla karşılıyoruz.

Tüm emekçiler için, daha iyi bir çalışma ve yaşam koşulları yaratılması, eksiksiz sendikal hakların sağlanması, iş hayatında ayrımcılığa son verilmesi, çalışma yaşamında uluslararası kriterlerin kabul edilmesi, herkesin insan onuruna yaraşan bir işe ve yaşanabilir ücrete sahip olması, alını terinin, emeğin karşılığının hakkıyla alınması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, Yaşasın 1 Mayıs diyorum” ifadelerine yer verdi.KIZILBOĞA: İŞÇİLERİMİZİN BAYRAMINI KUTLUYORUM

İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa, 1 Mayıs’ın işçilerin birlik ve dayanışmasının kazanımı ve işçi haklarının savunulduğu en özel gün olduğunu ifade eden İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa, “Emeğin, dayanışmanın ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs’ta emek veren, alın teri döken tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Kızılboğa, mesajında şunları kaydetti; “Memleketine, milletine, ülkesine ekonomik katkı sağlayan, ülkesinin kaynaklarını işler hale getirmek, devletin devamlılığına katkı sunmak adına beden gücü ile çalışan işçi kardeşlerimiz, önemli bir misyonun öncüleridir. Üretmeden gelişmenin mümkün olmadığı, acımasız rekabetin dünyada sürekli ivme kazandığı bu zamanda, işçi sınıfının kıymeti unutulmamalıdır. Özellikle 2 yıl yaşadığımız salgın sürecinde üretmenin önemini hep birlikte yaşadık. Üretmek için işçilerimize ihtiyacımız var. Emeğin, alın terinin ve helal kazancın timsali olan işçi kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.”


Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ramazan ALTAN'dan, 1 Mayıs Mesajı“En Kıymetli Sermaye Emek Ve Alın Teridir” Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan ALTAN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altan, “Toplumların ve ülkelerin kalkınması, refah bir düzeye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan işçilerin alın terinden daha kıymetli ne olabilir? Hiç şüphesiz en kıymetli sermaye emek ve alın teridir. Bu noktada işçilerin ve çalışanların nice büyük katkıları vardır. Daha üretken bir Türkiye için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.


BAŞKAN DENİZ BAKIR'DAN 1 MAYIS MESAJI!


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Her zaman işçinin yanında olduklarını belirten Başkan Bakır;" Bugün, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’dür. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. Günümüz Türkiyesi'nde her ne kadar emekçinin hakkı verilmese de, kişisel haklar korunmasa da, güvende olunmasa da biz her zaman emekçinin, işçinin yanındayız, arkasındayız. Bu duygularla, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü’ kutluyorum. 1 Mayıs’ın büyük ve güçlü Türkiyemize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.


Başkan Hakan Alaca'dan, 1 Mayıs Mesajı


Alaca, "1 Mayis Tüm işçilere, emekçilere ve çalışanlara eşit ve özgür bir dünya getirsin" Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, 1 Mayıs İşçi bayramı dolayısi ile mesaj yayınladı. Alaca, bugünün barışa ve kardeşliğe uzanan bir sevgi selamı olduğu vurgusu yaparak ,toplumsal dayanışmanın, üretenlerin ve hayatı dönüştüren emekçilerin bu özel ve önemli gününün birlik, beraberlik ve barış günü olarak, bir bayram havasında kutlanması gerekliliğini dile getirdi. “Ülkemizin çalışma hayatına yön veren emekçi kitlesinin varlığı, çalışma hayatındaki kolaylığı ve dayanışmayı sağlamak hepimizin ortak görevidir. Demokrasiye olan inancımız ve beklentimiz ile kutladığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın tüm işçilere, emekçilere ve çalışanlara eşit ve özgür bir dünya getirmesini diliyorum. Toplumsal barışın tesis edilmesinde alın teri döken, emeği ile ülkesine ve çevresine hizmeti kutsal sayan emekçileri saygıyla selamlıyor, emeğin en yüce değer olduğunu yinelemekten onur duyuyorum. Yasaksız ve özgür bir dünya özlemi ile yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emekçilerin dayanışması, yaşasın barış.”dedi.MEHMET ALİ UYKUR, İŞÇİLERİMİZİN BAYRAMINI KUTLUYORUM

İYİ Partili iş insanı Mehmet Ali Uykur, 1 Mayış İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Üretmenin önemine değinen İYİ Partili iş insanı Mehmet Ali Uykur, “Ülkemizin gelişmesinde en önemli paylardan biri işçilerimizindir. Her alanda görev yapan, alnının teri ile para kazanan, üretime ciddi katkı sunan işçilerimizin alnının teri kurumadan ücretlerinin ödenmesi gerekiyor. 1 Mayıs, çalışma hayatının daha demokratik bir yapıya kavuşması, işçilerimizin haklarını savunmaları açısından önemlidir ve tüm dünyada işçinin, emeğin ve emekçinin günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

107 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page