top of page
 • Yazarın fotoğrafıHaberciGazete

Fatih Sultan Mehmet, Ekrem Akurgal, Mahmut Atalay, Mehmet Ulusoy, Yalın




Bugün 30 Mart. Fatih Sultan Mehmet, Ekrem Akurgal, Mahmut Atalay, Mehmet Ulusoy, Yalın'ın doğum günü.


Doğum günü: Fatih Sultan Mehmet kimdir?



Fatih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti'nin başkenti olanEdirne'de, II. Murad'ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu olarak dünyaya geldi. Babası Sultan İkinci Murad'tır. Mehmed iki yaşına kadar Edirne'de kaldıktan sonra 1434'te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmed'in Rum sancakbeyi olduğu Amasya'ya gönderildi.

Burada ağabeyi Ahmed'in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmed altı yaşında Rum sancakbeyi oldu (İnalcık'a göre şüpheli). Diğer ağabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. İki yıl sonra babaları II. Murad'ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu.

Mehmed'in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk olan Mehmed'in eğitilmesi kolay olmadı. Şehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarının yanı sıra bilgi edindiği Batılı şahsiyetler de bulunmaktaydı. Saruhan (Manisa) sarayında İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco ve saraydaki başka İtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştu. Bu durum Şehzade Mehmed'e çok-kültürlülük kazandırmıştır.

Topkapı Sarayı arşivinde bulunan II. Mehmed'in şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterinde Latin harfleri, Arap harfleri, Roma büstlerini andıran insan çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu dönemdeki münasebetlerine dayandırılmaktadır.

12 yaşında Osmanlı tahtına çıkan Fatih Sultan Mehmet, Edirne'ye gelir gelmez, babası ile anlaşma imzalayan Avrupalı Hıristiyan devletlerin, haçlı seferiyle karşılaştı. Papa, Hıristiyanlan yeni bir sefer için harekete geçirdi. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın fetih harekâtını durdurarak barışçı bir politika izlemesi nedeniyle, akıncılar akından kaldı, bu yüzden Anadolu ve Rumeli'de ele geçirilen bazı yerler, eski devletlere geri verildi. Çocuk yaşta bir şehzadenin padişah olması da yadırgandığından, her yandan ayaklanma ve baş kaldırmalar birden ortaya çıkıverdi.

Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı.

Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Sınırları Tuna'dan Kızılırmak'a kadar genişleyen Devletinin başşehri olarak İstanbul'u almak ve Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali idi Fatih Sultan Mehmed'in. İstanbul'u almak için Boğaz'a hâkim olmanın şart olduğunu bilen Sultân Mehmed, 1452'de Boğazkesen Hisârı dediği Rumelihisârını inşa ettirdi. Karşısında Yıldırım'ın inşa ettirdiği Anadoluhisârı yükseliyordu ve artık Osmanlının izni olmadan boğazı geçmek mümkün değildi.

Planı sezen İmparator zor durumdaydı. Bizans'lılar parlayan ateşlerine ve Hz. Meryem'e güveniyorlardı. Ancak 1453 Şubatında Edirne'den yola çıkan toplar 5 Nisanda İstanbul önlerine geldi. 6 Nisan'da muhasara başladı. 53 gün süren muhasara sırasında Fâtih'in ordusu, tarihe geçen kahramanlıklar yazdı.Muhasaranın 53. Günü Hz. Peygamber'in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleşti ve Osmanlı ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden İstanbul'a girdi. Ayasofya'ya sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı ve İslâm Hukukunun bu konudaki hükümleri aynen uygulandı ve herkese temel hak ve hürriyetleri tanındı.

İstanbulu fetheden Sultan Mehmed 1100 yıl hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Fatih ünvanını aldı.Fethin hemen ardından Mehmed şehrin onarımına başladı.Fatih, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ermeni Patrikhanesi ve Yahudi hahambaşı bulunmasına izin verdi. 6 Ocak 1454'te Yorgo Skolaris'i yeni Ortodoks patriği olarak atadı. Ayasofya camiye çevrildiğinden Patrikliğe resmî makam yeri olarak Havariyun Kilisesi verildi. Şehirdeki Yahudilerin hahambaşı olarak Moşe Kapsali atadı. 1461 yılında ise Bursa Psikoposu Hovakim İstanbul Ermeni Patriği olarak atandı.

Mehmed Theodosius Forumu'nun olduğu yerde ilk sarayının inşasını başlattı. Daha sonraki yıllarda ise Sarayburnu'nda Topkapı Sarayı'nı inşa ettirdi.Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii'ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylememiştir.


Doğum günü: Ekrem Akurgal kimdir?



Ord. Prof. Ekrem Akurgal (1911 - 2002)

1911 yılında annesinin ailesinin Filistin'deki çiftliğinin bulunduğu Hayfa yakınlarındaki köyü Tulkarem'de doğdu (Tulkarem aynı zamanda sonradan arkeoloji dünyasında büyük önem kazanacak antik Caesareia kentinin kalıntılarının bulunduğu yerdir). Osmanlı'nın Hersek vilayetine müftüler yetiştirmiş köklü bir aileden gelen babası başkentte doğmuş görünmesini yeğlediği için nüfusuna İstanbul yazdırmıştır. O, 2 yaşındayken aile İstanbul'a dönmüş, bir süre Adapazarı'nın Akyazı ilçesindeki çiftliklerinde kalmışlardır. 6 yaşından itibaren halasının eski Hersek müftüsü olan ve Darülfünun 'da Arap edebiyatı müderrisliği yapan kocası Cabizade Ali Fehmi Efendi'nin evinde kalmaya başlamış ve ilk eğitimini burada almıştır. 1931'de İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Devlet sınavını kazanarak Almanya'da arkeoloji öğrenimi gördü. 1935 yılında Soyadı Kanunu çıkınca, babasının isteği üzerine, bir Sümer kralının adı olan ve Sümerce 'de 'su' ('a'), 'ülke' ('kur') ve 'büyük' ('gal') kelimelerinin yanyana gelmesinden oluşan Akurgal soyadını aldı. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesinde ordinaryüs profesör oldu. Ege'de Foça (Phokaia), Çandarlı (Pitane), Çeşme - Ildırı Erytrai ve Bayraklı (eski Smyrna) antik kentlerini ortaya çıkarmıştır. Eski Yunan, Hitit – Hatti ve eski Anadolu uygarlıkları üzerine çeşitli dillerde sayısız eseri yayınlanmıştır. Akurgal, Avrupa'da yedi akademiye üyedir ve dünyadaki pek çok bilim kuruluşunun şeref üyesidir. Bordeaux Üniversitesi (1961), Atina Üniversitesi (1988), Lecce Üniversitesi (1990), Anadolu Üniversitesi (1990) kendisine "Şeref Doktoru" sanını vermişlerdir. Akurgal, Federal Almanya "Büyük Liyakat Nişanı Yıldızlı Rütbesi" (1979), "Goethe Madalyası" (1979), "Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü" (1981), İtalyan "Commandatore Nişanı" (1987) ve Fransız "Légion d'Honneur Officier" rütbesi (1990) sahibidir. Akurgal, Türkiye'de arkeoloji bölümlerinde akademik olarak görev yapmış ve yapmakta olan birçok arkeoloğun hocasıdır. Bu yüzden "Hocaların Hocası" olarak anılır. Akurgal, 2002 yılında İzmir'de öldü. Çalışmaları, kendisi de bir uzman arkeolog olan ve sağlığında en yakın asistanlığını yürüten eşi Meral Akurgal tarafından sürdürülmektedir. Eserleri Anadolu Uygarlıkları Anadolu Kültür Tarihi Bir Arkeoloğun Anıları Türkiye Cumhuriyeti Kültür Tarihinden Birkaç Yaprak Civilisations et sites antiques de Turquie (de l'epoque prehistorique jusqu'a la fin de l'empire Romain) (800 av J.-C. - 395 ap. J. - C.) Ege Batı Uygarlığının Doğduğu Yer : Doğu Hellen Kültür Tarihi İ.Ö. 1050 - 333 The Hattian and Hittite Civilizations Ancient Civilizations and Ruins of Turkey Eski Çağda Ege ve İzmir Hatti ve Hitit Uygarlıkları Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı Hittite and Other Anatolian and Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp L'Art en Turquie The Aegean birthplace of western civilization history of East Greek art and culture 1050 - 333 BC Türkiye'nin Kültür Sorunları ve Anadolu Uygarlıklarının Dünya Tarihindeki Önemi


Doğum günü: Mahmut Atalay kimdir?



30 Mart 1934 yılında Çorum’da dünyaya geldi. 1952 yılında Çorum bölgesinde güreşe başladı. Antrenörleri Adil Candemir, Celal Atik, Nasuh Akar, Halit Balamir. 1959 yılı Beyrut LÜBNAN da Serbest stil 73 Kg da Akdeniz Oyunları 1. 1963 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 70 Kg da Balkan 1. 1963 yılı Napoli İTALYA da Serbest stil 73 Kg da Akdeniz Oyunları 1. 1963 yılı Sofya BULGARİSTAN da Serbest stil 70 Kg da Dünya 4. 1964 yılı Tokyo Olimpiyatlarında Serbest stil 70 Kg da 4. 1967 yılı Yanbolu da Serbest stil 78 Kg da Balkan 1. 1965 yılı Manchester İNGİLTERE de Serbest stil 70 Kg da Dünya 2. 1968 yılı Karisruhe FEDERAL ALMANYA da Serbest stil 78 Kg da Avrupa 2. 1966 yılı Toledo A.B.D. de Serbest stil 78 Kg da Dünya 1. 1969 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 78 Kg da Avrupa 2. 1967 yılıYeni Delhi HİNDİSTAN da Serbest stil 78 Kg da Dünya 4. 1970 yılı Mexico city Olimpiyatlarında Serbest stil 78 Kg da 1. Milli takımda antrenörlük yaptı. Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri Göğüs Çaprazı, Koltukaltı, Dönerek ayaklara dalmak. Evli ve üç çocuk babasıdır. 4 Aralık 2004'te aramızdan ayrıldı.


Doğum günü: Mehmet Ulusoy kimdir?




(30 Mart 1942, İzmir - 7 Haziran 2005, Paris), Türk tiyatro yönetmeni, tiyatro ve sinema oyuncusu.


Tiyatroya, Ayberk Çölok’un teşvikiyle orta öğrenimini sürdürdüğü Galatasaray Lisesi’nin tiyatro kolunda başladı. Kısa bir süre sonra Ulvi Uraz tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa adım attı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Yıldız Kenter’in öğrencisi oldu. Daha sonra Sermet Çağan ve Muhsin Ertuğrul ile çalıştı.

1963’te Avrupa’ya gitti. Önce Paris’te, Roger Planchon’un yanında sonra Berlin’de, Berliner Ensemble’da stajyer oldu. Fransa’ya döndü ve Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü’nde öğrenim gördü. Ardından üç yıl Milano’da, Piccolo Teatro ve La Scala Operası’nda sergilenen yapımlarda Giorgio Strehler’in asistanlığını üstlendi. Strehler ile birlikteliği onun hayatında bir dönüm noktası oldu ve sanatında derin etkiler bıraktı.

1968’de İstanbul’da Devrim İçin Hareket Tiyatrosu adlı topluluğu kurdu. Üç yıl boyunca köylerde, meydanlarda ve grevde olan fabrikalarda sokak tiyatrosu yaptı.

1971’de Paris’e yerleşti. Antoine Vitez ve Peter Brook’un yönettiği oyunlarda çeşitli roller üstlendi. Öte yandan, dünyanın dört bir yanından gelen oyuncularla birlikte Théatre de Liberté'yi (Özgürlük Tiyatrosu) kurdu.

1972’de Gérard Philippe de Saint-Denis tiyatrosunda, Nâzım Hikmet ve Aziz Nesin gibi yazarların ürünlerinden derleyerek sahnelediği Gelecekten Destanlar adlı oyun ile ilk yapım ve yönetimini gerçekleştirdi. Büyük beğeni toplaması üzerine oyun Fransa’yı, İtalya ve İsviçre’de çeşitli festivallerde temsil etti. Takip eden sene Nâzım Hikmet’in Sevdalı Bulut’unu sahneye uyarladı. Bu yapım başta Avignon Festivali ve Venedik Bienali olmak üzere Avrupa’nın çeşitli sahnelerinde 167 kez temsil edilerek büyük başarı kazandı. Ayrıca FR3 televizyon kanalında yayınlandı. “Özgürlük Tiyatrosu” kısa zamanda Fransız Kültür Bakanlığı’nın maddi desteğini alan en önemli bağımsız tiyatrolardan biri oldu.

1974’te Bertold Brecht’in Kafkas Tebeşir Dairesi yorumu ve Karl Marx’ın Das Kapital’inden Yüksel Arslan ile beraber sahneye uyarladığı Buzlu Suların Bencil Hesaplarında adlı oyunları Avignon Festivali’ne taşıyarak ününü pekiştirdi. Artık Fransa’da önde gelen gazeteleri baş sayfalarını ona ayırıyor, ansiklopediler ve tiyatro kuramı kitaplarında referans olarak gösteriliyor, adına kitaplar yazılıyor, hatta kimi kuramcılar tarafından Charlie Chaplin ve Buster Keaton gibi oyuncu-yönetmenler ile özdeşleştiriliyordu. (Denis Babelet, CNRS)

1975-76 senelerinde Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro öğretim üyeliği yaptı. 1979-80 arası Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı.

1980’de Nazım Hikmet’in şiirinden uyarladığı Benerci Kendini Niçin Öldürdü? ile Avignon Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi. Oyun büyük başarı elde etti. Fransız ve Belçika televizyonları oyunu yayınladı. Fransa’da sağcılar tarafından “komünist” olarak damgalanmasına rağmen 80’lerde Fransa’nın en önde gelen sağcı gazete ve eleştirmenleri bile “…tiyatro izleyicisine hiçbir zaman bu kadar yakın olmadı.”, “…ideolojik fikirlerine katılmayabilirsiniz ancak şunu kabul etmek gerekir ki onun sahneye koyduğu oyunlarda bir şeyler oluyor, mizansen ve sahneleme yenilenmiş!” diyecek kadar onun dehasını övüyordu. (örn: Pierre Marcabru-Le Figaro)

Mehmet Ulusoy, 1976’dan günümüze kadar sahneye koyduğu, Macbeth (W.Shakespeare), Yaşlı Adam ve Deniz (E.Hemingway), Kongo’da Bir Sezon (Aimé Césaire), Patronun Ölümü (Dario Fo), Ortadirek (Yaşar Kemal) gibi 22 oyun, Avrupa’nın pek çok ülkesi ile birlikte Rusya, Makedonya, Tunus, Kıbrıs, Lübnan ve Martinik Adası’nın önde gelen pek çok tiyatro mabedi ve festivallerinde temsil edildi. Mehmet Ulusoy, bu yapımlarda Ataol Behramoğlu, Aimé Césaire, Yaşar Kemal, Roland Topor; Kuzgun Acar, Yüksel Arslan, Saim Bugay, Metin Deniz, Mehmet Güleryüz, İlhan Koman, Michel Launay; Ayla Algan, Arlette Bonard, Ayberk Çölok, Genco Erkal ve Kudsi Ergüner gibi değeri hiçbir zaman unutulmayacak sanatçılarla çalıştı.

1990-94 arası Paris Ulusal Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde ders verdi.

1999’da Tarhunda Théâtre adlı tiyatroyu kurdu. Balkan Savaşı sırasında Üsküp Milletler Tiyatrosu’nda Türk, Arnavut, Makedon ve diğer milletlerden oyuncularla birlikte Jordan Plevnes’in RRR adlı oyununun provalarını yürütüp sahneledi.

2000’de Fransa’da sahneye koyduğu son oyun olan Topor-Party yaklaşık iki yüz temsil gerçekleştirdi ve o sene Avignon Festivali’nin kapanış oyunu oldu. Fransız Tiyatro Eleştirmenleri Birliği bu yapımı yılın en iyi oyunu seçti.

Sinemada da emek veren Mehmet Ulusoy, 1976’dan itibaren sırasıyla Gloria Mundi, Le Marginal, Kız Kulesi Aşıkları ve Odmazda’nın yanı sıra rollerini Tchéky Karyo ve Monica Bellucci ile paylaştığı Comme Un Poisson Hors de l’Eau adlı filmlerde rol aldı.

Şehir Tiyatroları’ nda, 1998’de, Turgay Nar'ın Güz Bitiminde Moliére Ya da Kibarlık Budalası, 2001’de de Georg Büchner’in Woyzeck adlı oyunlarını yönetti. Sanatçı 2001 yılından itibaren; Ankara’da Lemi Bilgin, İstanbul’da Osman Wöber’in müdür olduğu dönemde Devlet Tiyatroları kadrosuna dahil oldu. Sırasıyla İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda John Whiting’in iddialı eseri Şeytanlar ve Antalya Devlet Tiyatrosu’nda Topor-Party’yi yeniden sahneye koydu. Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, 6. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Oyun, En İyi Yönetmen, En İyi Sahne Tasarımı ve En iyi Müzik ödüllerini kazandı. Sanatçı son olarak Erasmus’un Deliliğe Övgü adlı eserinin uyarlaması üstüne çalışıyordu. Benerci Kendini Niçin Öldürdü? ve Topor-Party adlı oyunların Nisan 2005 Paris turnesi sırasında, akciğer kanseri tedavisinden dolayı kalbine yenik düştü. Mehmet Ulusoy, Giorgio Strehler, Nâzım Hikmet ve Mustafa Kemal’e olan hayranlığını her fırsatta dile getirdi.

Vefatının ardından, Béatrice Picon-Vallin ve Richard Soudée’nin yazdığı Mehmet Ulusoy-Un Théâtre Interculturel (Kültürlerarası Bir Tiyatro) adlı kitap Paris’te L'Age d'Homme yayınlarınca yayımlandı. Ayrıca Ayşin Candan da Mehmet Ulusoy Tiyatrosu adlı kitabı yazdı. 18 Şubat 2010’da Théâtre Gérard Philippe de Saint Denis tiyatrosunun içinde bulunan sahneye Mehmet Ulusoy Sahnesi adı verilmiştir.

Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali her yıl Haziran ayında Konak Belediyesi ve Tiyatro Platformu işbirliğiyle İzmir'de yapılmaktadır.


Yönettiği tiyatro oyunları

 • 2004 Topor-Party - Roland Topor - Antalya Devlet Tiyatrosu

 • 2003 Şeytanlar - John Whiting - Ankara Devlet Tiyatrosu

 • 2001 Benerci Kendini Niçin Öldürdü? - Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

 • 2000 Topor-Party : Roland Topor

 • 1998 Güz Bitiminde Moliére Ya da Kibarlık Budalası - Molière / Turgay Nar - İstanbul Şehir Tiyatrosu

 • 1998 RRR : Jordan Plevnes

 • 1996 Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

 • 1996 İnsanlar Köpek Balığı Olsaydı - Berthold Brecht

 • 1995 İçimdeki Çığlık - Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

 • 1995 Cambaz Ekvator - Aimé Césaire

 • 1991 Ortadirek - Yaşar Kemal

 • 1991 Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet / Mehmet Ulusoy - Dostlar Tiyatrosu

 • 1989 Kongo'da Bir Sezon - Aimé Césaire

 • 1987 Memleketimden İnsan Manzaraları - Nâzım Hikmet

 • 1986 Prometeus - Aiskilos

 • 1985 Yaşlı Adam ve Deniz - Ernest Hemingway

 • 1983 Ölü Canlar - Nicolas Gogol

 • 1982 Oyunlarla Yaşayanlar - Oğuz Atay

 • 1981 Pantagruel - Alain Enjary

 • 1980 Benerji Kendini Niçin Öldürdü? - Nâzım Hikmet

 • 1979 Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brechtl - Dostlar Tiyatrosu

 • 1979 Patronun Ölümü - Dario Fo

 • 1977 Macbeth - William Shakespeare

 • 1976 Bencil hesapların Buzlu Sularında - Karl Marx'ın Das Kapital'inden uyarlama

 • 1975 Kafkas Tebeşir Dairesi - Berthold Brecht

 • 1974 Sevdalı Bulut - Nâzım Hikmet

 • 1972 Gelecekten Destanlar - Nâzım Hikmet

Filmografisi

 • 2001, Odmazda / Osveta (Jan Hintjens)

 • 1999, Comme un poisson hors de l'eau (Hervé Hadmar)

 • 1999, Şükran Büfe (TV dizisi)

 • 1996, Les Cordier, juge et flic (TV dizisi)

 • 1993, Kız Kulesi Aşıkları (İrfan Tözüm)

 • 1991, Uzun İnce Bir Yol (Tunç Başaran)

 • 1985, Hôtel de police (TV dizisi)

 • 1983, Le Marginal (Jacques Deray)

 • 1976, Gloria Mundi / Tortura / In Hell (Nikos Papatakis)

Doğum günü: Yalın kimdir?



30 Mart 1980 tarihinde İstanbul‘da Florya semtinde ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.

Tam adı Hüseyin Yalın’dır.

Sigortacılık yapan babasının adı Kamil Yalın, annesinin adı Figen’dir. Ataköy İlköğretim Okulu’n mezun olduktan sonra Saint Michel Fransız Lisesi’nde okudu. Müziğe karşı ilgisi babasının ona gitarı ile çaldığı Enrico Macias şarkıları ile başladı.

Liseye devam ederken Yurdaer Doğulu ve Doğan Canku Müzik Okulları’nda gitar dersleri aldı.

Üniversiteyi İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Ekonomi bölümünde okudu. Bu arada bestelerini yapmaya başladı. Kendi bestelerinden oluşturduğu 2004 yılında Kargo müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk‘le beraber ve yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz‘ün klavyeyi, Burak Karataş‘ın bateriyi üstlendiği “Ellerine Sağlık” adlı ilk albümünü çıkardı. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü. Albüm sonrası çıktığı turnede 40’a yakın konser verdi. Yalın’ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Toni Storaro tarafından Greshnica ismiyle yorumlanmıştır. Ayrıca şarkı, Yunanca, Rusça, Sırpça, Arapça gibi dillere de çevrilmiştir

İkinci albümü “Bir Bakmışsın” adı ile 2005 yılının Nisan ayında piyasaya çıktı. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı. “Bir Bakmışsın” albümü “2006 yılının en çok satan albümleri” arasına girerek, MÜYAP tarafından başarısı belgelendi ve Altın Plak aldı.

2007 Mart ayında tüm söz ve müziklerin Yalın’a ait olduğu üçüncü albümü “Her Şey Sensin” çıktı. Bu albümünün kapağını, birçok Hollywood filminin afişlerini hazırlayan Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel hazırladı.

Albüm piyasaya çıktığı ilk 20 günde daha klipi yayınlanmadan 110 bin adet satılınca “Yılın en çok satan yerli albümleri” arasına girdi ve MÜYAP‘tan Altın Plak ödülü verildi.

2009 yılında “Ben Bugün” adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki “Ah Be Kardeşim” adlı şarkıya yönetmen Ömer Faruk Sorak ile çekilen klip Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Klip ödülünü aldı.

2011 yılında yine Ömer Faruk Sorak ile “Anlat Güzel Mi Oralar” klipini çektiği single’ını piyasaya sürdü.

Yalın, başka şarkıcılara da bestelerinden vermiştir. Örnek vermek gerekirse; Gülben Ergen‘e Aşksın Sen, Serdar Ortaç‘a Sakın Arama, Bengü‘ye Özetle Ben Aşığım, Ayşe Özyılmazel‘e İki Sakin ve Sıla‘nın 2007 tarihli kendi ismini taşıyan albümünde Ne Desem İnanırsın ve Dön Demeyi Unuttum şarkılarının besteleri de Yalın‘a aittir.

Hürriyet gazetesinin başlattığı Aile İçi Şiddete Son kampanyası için düzenlenen konserde Kenan Doğulu ile beraber, sözleri Aysel Gürel‘e bestesi Onno Tunç‘a ait olan “Ünzile” şarkısını seslendirmişlerdir.

Yalın, Ozan Doğulu‘nun 2011 yılında çıkardığı 130 Bpm Allegro albümünde Daha adlı şarkının sözlerini yazmış ve vokalleri üstlendi.

2010 yılında Vestel’in ankastre serisi için çekilen reklamında da rol aldı.

Albümleri : 2004 – Ellerine Sağlık 2005 – Bir Bakmışsın 2007 – Her Şey Sensin 2009 – Ben Bugün 2011 – Anlat Güzel Mi Oralar 2012 – Sen En Güzelsin 2013 – Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda 2014 – Yeniden 2014 – Aşk Diye 2015 – Bir Bahar Akşamı 2016 – Bayıla Bayıla

Ödülleri : 2004 – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı 2005 – Altın Albüm (Ellerine Sağlık) 2005 – Yılın Şarkısı (Küçücüğüm) 2006 – Altın Albüm (Bir Bakmışsın) 2008 – En İyi Pop Erkek Sanatçı 2008 – En İyi Pop Albüm (Her şey Sensin) 2008 – Altın Albüm (Her şey Sensin) 2010 – Yılın En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti 2010 – En İyi Albüm (Ben Bugün)

85 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page