• HaberciGazete

Nihat Sami Banarlı, Nazlı EcevitBugün 14 Ağustos. Nihat Sami Banarlı ve Nazlı Ecevit'in ölüm yıldönümleri.

BRT Yayın Grubu olarak bu değerlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

Nihat Sami Banarlı kimdir?1907'de İstanbul'da doğan Nihat Sami, "Somyarkın" olan soyadını Banarlı olarak değiştirdi. Ayrıca Emin Bayraktaroğlu imzasını da kullandı. Babası Mutasarrıf İlyas Sami Bey ile annesi Hafize Nadire Hanım'dır. Vefa Sultanisi Orta Kısmı'nı (1924), İstiklal Lisesi'ni bitirdi (1927). Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi oldu. Ardından İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1930). Aynı yıl Edime Lisesi'nde göreve başladı. Sonra Kabataş Lisesi ve 1943'te Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946'da İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'na atandı. Özel Işık ve Şişli Terakki liselerinde ders verdi. 1947'de İstanbul Eğitim Enstitüsü yanı sıra 1950'de İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda çalıştı. 1959-1962 arası İslami Türk edebiyatı dersleri verdi. 1957'de Yüksek Öğretmen Okulu müdürlüğüne getirildi. 1969'da kendi isteğiyle emekli oldu.

Edebiyata ortaokul öğrenciliği yıllarında heceyle ve aruzla yazdığı şiirlerle ilgi duydu. Oyun ve öykü denemeleri yaptı. Kızıl Çağlayan ve Yuvanın Şarkısı adlı manzum piyesleri MEB'in açtığı yarışmayı kazandı, bakanlık yayınlan arasında kitaplaştı (1933). Ayrıca Kızıl Çağlayan (Bu Vatan Bizimdir adıyla, yön. N. Saydam, 1958) film yapıldı. İlk yazıları Edirne Halkevi' nin çıkardığı Altıok dergisiyle görev yaptığı lise ve öğretmen okullarındaki dergilerde basıldı. İstanbul'da Orhun, Ötüken, Atsız'da yazdı. 1940 sonrası Sedat Simavi'nin Yedigün dergisinde edebiyat sayfasını yönetti. Hürriyet'te "Edebi Sohbetler" başlığında yazılar yayımladı (1948). Liseler için hazırladığı edebiyat derskitaplarıyla tanındı. Meydan dergisinde edebiyat söyleşileri yazdı: Yahya KemalEnstitüsü kurucularından olan Baharlı, şairin eserlerini on üç kitapta bir araya getirdi.

MEB "1000 Temel Eser" ve "Çağdaş Türk Yazarları" komisyonlarında üye ve başkan olarak bulundu.

Nihat Sami Banarlı'nın Eserleri

Araştırma-İnceleme:

 • Yahya Kemal Yaşarken (1959)

 • Yahya Kemal'in Hatıraları (1960)

 • Türkçe'nin Sırları (1940)

 • Şiir ve Edebiyat Sohbetleri (3 cilt, 1951-1954)

 • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (2 cilt, 1948-1975-1979)

 • Dasitan'i Tevarih'i Müluk'i Ali Osman ve Cemşid ve Hurşid Mesnevisi(Ahmedi) (1933)

 • Namık Kemal ve Türk Osmanlı Milliyetçiliği

 • Büyük Nazireler Mevlid ve Mevlid'de Milli Çizgiler

 • Edebi Bilgiler (1940)

 • Metinlerle Edebi Bilgiler (3 cilt, 1955-1960)

 • Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı (Lise I-II-III, 1960)

 • Başlangıçtan Tanzimata Kadar Türk Edebiyatı Tarihi

 • Fatih'in Zafer Sırları

 • Bir Dağdan Bir Dağa (1984)

 • Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri (1984)

 • Kültür Köprüsü (1985)

 • İstanbul'a Dair (1986).

Tiyatro:

 • Kızılçağlayan (manzum piyes,1933)

 • Bir Yuvanın Şarkısı (manzum piyes, 1933)

Roman

 • Bir Güzelliğin Romanı (Hürriyet gazetesinde tefrika)

Nazlı Ecevit kimdir?Türk ressam Nazlı Ecevit 1900’de İstanbul’da doğdu. Albay Emin Turgut’un kızıdır. Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdikten (1915) sonra İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk öğrencileri arasına katılan Nazlı Ecevit, ilk resim derslerini Mihri Müşfik hanımdan aldı. Bu arada Ömer Adil ve Feyhaman Duran‘ın yanında çalıştı. 1922’de okulu bitirince, uzun bir süre resim çalışmalarına ara vererek İstanbul Nümüne Rüştiyesi’nde, Ankara Kız Lisesi’nde ve Musiki Muallim Mektebi’nde öğretmenlik yaptı. Daha okul sıralarında Galatasaray sergilerine katılan Nazlı Ecevit, Ankara’daki ilk sergisini Amerikan Kültür Merkezi’nde açtı. Daha sonra bir kaç özel sergi daha düzenledi, Güzel Sanatlar Birliği’ne girerek, bu Birliğin ortak sergilerine resim verdi. Uluslararası Kadın Kulübü’nün Paris’te düzenlemiş olduğu bir sergiye katıldı. Başta Resim ve Heykel Müzesi olmak üzere bir çok özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, Bülent Ecevit’i yetiştiren örnek bir annedir.


Sanat Anlayışı Nazlı Ecevit, Türk resminin imparatorluktan cumhuriyete geçiş döneminde, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden aktarılan akademik ve yarı empresyonist eğilimin temsilcilerindendir. Güzel Sanatlar Birliği’nin çatısı altında, kemikleşmiş bir anlayışın uzantısı halinde sürmekte olan bu eğilimin, en yumuşak ve esnek biçimini Nazlı Ecevit’in renkçi, doğa izlenimlerine olabildiğince açık paletinde kendini gösterdiği söylenebilir. Doğanın mevsim değişikliklerine bağlı görüntüleri, sanatçının resimlerinde empresyonizmin biraz da formüle edilmiş bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Ama sanatçıyı yalnızca bir manzara ressamı olarak görmemek gerekir. Portrelerinde daha kişisel bir anlatım yakalamayı başarmıştır. Desenin sanatçının resminde rengi dengeleyen, hatta bazı yerlerde rengin etkisini ikinci plana iten bir sağlamlık olduğu söylenebilir. Sanatını “gerçekçi-empresyonist” olarak tanımlayan sanatçı okulda gördüğü bağlayıcı eğitimin katı disiplinini hiç değiştirmeden uygulamıştır. Bu eğitimin dışa dönük etkilerini de, akademik bir yetişme biçiminin kaçınılmaz gereği olarak kabullenmiştir. Bu iki yönlü gelişme, sanatında çok sınırlı bir yeniliği ve akademik anlamlı bir empresyonizmi getirmiştir. Modernlerden çok, empresyonistlere yakın görünmesi bu anlayışın zorunlu bir sonucudur. Uzunca bir dönem devletin de desteklediği “resmi” bir estetiğe dönüşmüş olan ve geniş bir ressam kesimi tarafından benimsenen söz konusu anlayış, Nazlı Ecevit’te bir okula bağlı olmanın katı çizgilerini taşımaz. Yaşamı ve insanları sevdirmekten yana olan (yapıtları, kolayca benimsenebilir çizgiler taşır) sanatçı, geniş kitlenin beğenisini göz ardı etmez, ama o kitleye ödün vermek yanlısı da değildir. Klasik ölçüleriyle resmini yönlendiren, yönelten başlıca etmenlerin, nitelik ve değer olduğu söylenebilir. Çağdaş Türk resminin, XIX. yy. sonlarında doğa ve okul paralelinde gelişen ince ve alçakgönüllü tavrı, Nazlı Ecevit’in resmi için de değişmeyen bir ölçü oluşturmuştur.

89 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör